Könyvtári beszámolók

Az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának 2022. évi beszámolója

Könyvtárunk elmúlt évi működéséről az alábbiak szerint adunk számot és tesszük közzé jelentésünket az Erdészeti Lapok hasábjain.

Leltározással összefüggő feladatok:

Könyvtárleltár:

Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának leltározása - a folyóirattár kivételével - befejeződött és a közel 22 ezer kötet minden adatát tartalmazó, több, mint 500 oldalas leltári excel táblát egy példányban kinyomtattuk, beköttettük és bemutattuk - az elért eredmények ismertetésével - az OEE Elnökségi Ülésén, illetve a WKDK bemutató rendezvényén is. Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának leltározása 1. és 2. negyedévi adataival kiegészített leltári excel tábláját felvezető szöveggel és egyszerű keresővel láttuk el és mindenki számára hozzáférhetővé tettük az OEE honlapján a Könyvtári link alatt, illetve eljuttattuk a Wagner Károly Alapítvány honlapjának rendszergazdáihoz is kérve, hogy ott is kapjon hasonló elérhetőséget. Ezzel, a több éves munka eredményeként, a teljes elektronikus katalógus mindenki számára hozzáférhető lett jelentősen megkönnyítve az érdeklődők számára a könyvtári állományban való eligazodást.

Audiovizuális téka:

Már a leltározás során igyekeztünk külön gyűjteni az egyes állományrészekben fellelhető audiovizuális dokumentumokat (CD-k, DVD-k, VHS és BetaMax kazetták, diák, régi magnófelvételek és archív 16 mm-es filmtekercsek, magnókazetták stb.) Ezek kategorizálását elvégeztük és meglepően terjedelmes audiovizuális tékára tettünk szert, ami tudomásunk szerint országosan is egyedülálló, a hasonló jellegű, zömében erdészeti támájú gyűjtemények vonatkozásában. Összefoglalva: 651 tételt leltároztunk fel 364 leltári szám alatt (a számeltérés oka, hogy a színes dia gyűjteményeket nem leltároztuk fel darabonként, csak csomagonként, hiszen egyenként tárgyuk meghatározása megfelelő listák nélkül lehetetlen volt). A leltárba vett dokumentumokat folyamatosan növekvő raktári jelzettel ellátva a külső raktár külön könyvállványán helyeztük el. Az audiovizuális téka leltárát közzétesszük az OEE honlapján és az Erdészeti Lapok hasábjain is és felhívjuk a tagság figyelmét a különleges képes és hangzó anyagok elérhetőségére. Ezek közül külön is érdemes kiemelni az 1950-es évek Erdészeti Híradó anyagait, vagy az Országos Erdészeti Egyesület hivatalos gyűléseinek magnótekercsen rögzített teljes hanganyagát az 1980-as évekből.

A folyóirattár leltározása:

Az elmúlt év végén nekiláttunk a repertórium, vagyis a helyileg is elkülönülő periodikatár rendezésének, polcfelcímkézésének és részleteiben történő felleltározásának is. Ebben a raktárban a következő anyagokat tároljuk:

1.) Az OEE korábbi időszakából, a térítésmentes információcsere keretében összegyűjtött hazai és külföldi szaklapok archív gyűjteményét.
2.) Az Erdészeti Lapok, illetve AZ ERDŐ c. lapok köteles példányait,
3.) Az OEE újabb kori (az 1980-as évekkel záródó) még nem rendezett irattári anyagait.

A mostani munkánk keretében először a folyóiratok felleltározását, évfolyamonkénti rendezését kezdtük meg a következő eredménnyel. A 4. negyedévben leltárba vettünk összesen 1314 db. folyóiratszámot, amelyből külföldi 903 db, hazai kiadású szaklap pedig 411 db volt. Becslésünk szerint ez a mennyiség az itt található összes periodikák mintegy negyede volt, vagyis 2023-ban ezt a munkát folytatjuk tovább.

Wagner Károly Digitális Szakkönyvtár 6. lépcső:

Az 5. lépcső munkálatai befejeződtek és határidőre leadtuk az ezzel kapcsolatos jelentéseket az Agrárminisztériumnak. A benyújtott beszámolót elfogadták. A 2021. novemberére előkészített, digitalizálási eredményeinket bemutató rendezvényünket a járványügyi helyzet miatt el kellett halasztanunk, ezért végül 2022. március 17-én nagy sikerrel és komoly pozitív visszhanggal sikerült azt megrendezni. A bemutatón jelenléti részvétellel közel 60 főt regisztráltunk, míg az online térben majdnem 100 fő követte az eseményeket. Az online közvetítés teljes felvétele megnézhető az OEE honlapján. Az eseményt jó hangulatú könyvtári bemutató követte mintegy 30 fő részvételével. Rendezvényünket Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója is megtisztelte jelenlétével. Időközben, 2022. májusától a 6. lépcső munkálatai továbbra is időarányosan folytak, beleértve a az OEE tagsági felajánlások keretében a könyvtárunknak átadott dokumentumok digitalizálásba való bevonását is. A 6. ütemben tervezett 50 ezer oldalnyi anyagból közel 40 ezer oldal előzetes leválogatása és digitalizálásra való átadása történt meg 2022 során. Ebből a mennyiségből mintegy 20 ezer oldal már teljesen készen állt az adatbázisba való feltöltésre, míg a fennmaradó rész elkészülte 2023. első negyedévében várható. A teljes mennyiségből fennmaradó részt (mintegy 10 ezer oldal) 2023. március végéig válogatjuk le, digitalizáljuk, PDF formátumba ültetjük át és feltöltjük az adatbázisba. Ennek részletes ütemezését 2022. decemberében megbeszélés keretében egyeztettük az alvállalkozókkal.

A Könyvtár működése:

Könyvtárunk általánosságban és az Országos Erdészeti Egyesület 2022. évi választásainak előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban is számos rendezvénynek adott otthont. Ilyenek voltak a helyi csoport és szakosztály ülések, valamint a választási bizottsági és szavazatszámlálással kapcsolatos hivatalos események, ülések. A gyűjtemény látogatottsága átlagosnak volt mondható.

Az elmúlt év kiemelkedő eseményei voltak:

Nagy örömünkre szolgált a László Gyula Gimnázium mintegy 50 fős tanári gárdájának látogatása a könyvtárban, mert a hasonló csoportoktól azt reméljük, hogy további osztálykirándulások programpontjává válik könyvtárunk bemutatása.

A Soproni Egyetem egy mintegy 30 fős évfolyama, Varga Tamás tanár úr vezetésével fél napos látogatást tett könyvtárunkban. Annál is inkább örvendetes ez, mert az egyetemisták szervezett keretek közötti tanulmányútjára az elmúlt években nem volt példa. Reméljük, hogy ez egy rendszeres kapcsolat kialakításának első lépése is volt egyben.

Bosnyák erdészeti delegáció tett látogatást könyvtárunkban.

Könyvtárunk állománygyarapodásának meghatározó eleme volt 2022. évben Szőnyi László kollégánk értékes könyvhagyatéka, ami gyermekeinek nagylelkű felajánlása nyomán jutott birokunkba. Köszönet érte! A fentiekben ismertetett feladatokról minden negyedévben részletes beszámoló készült a Wagner Károly Alapítvány számára.

Kérjük tisztelt tagságunkat, hogy továbbra is támogassák egyesületünk, könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2023. január 16.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2020. évi beszámolója

Könyvtárunk 2020. évi működéséről az alábbiakban szeretnénk számot adni:

Könyvtári digitalizálás:

A 3. lépcső lezárásaként 2020. első negyedévében a kiválasztási listákból leválogattunk és szakmai kategóriákba soroltunk további, mintegy 17.400 oldalnyi dokumentumot, amelyek digitalizálása és adatbázisba emelése megtörtént. Így a 3. lépcső szakmai beszámolóját, a tényleges adatbázis bővítési adatokkal határidőig, 2020. április 30-ig elkészíthettük és benyújtottuk az Agrárminisztériumnak, amit a szaktárca el is fogadott. Összességében a 3. lépcső keretében 2019. április – 2020. április között pontosan 48.670 oldal terjedelemben (előzékek nélkül 43.270 oldal) 310 kiadvány (238 könyv, valamint 5 periodika 72 kötete) digitalizálását és adatbázisba építését végeztük el.

A digitalizálás 1., 2. és 3. lépcsőjének összesített adatai alapján, a vállalásokkal összhangban, az adatbázis ekkor már 654 kötetet tartalmazott előzékekkel együtt 129.199 oldal terjedelemben, amivel valóban jelentős mennyiségű erdészeti szakmai tartalmat közvetít a XIX. század végén, a XX. század elején megjelent magyar erdészeti irodalomból a nagyközönség felé.

A digitalizálás 4. ütemének munkái júniusban, további 50 dokumentum 10.724 oldalnyi anyagának kiválogatásával és digitalizálásával folytatódott. A III. negyedév végére megtörtént az előbb említett mennyiség beszkennelése és elkészült a nyers képállomány. A további munkafeladatok megbeszélésére 2020. szeptember 29-én megbeszélést hívtunk össze. Ugyanakkor a folytatásra is gondolva levélben fordultunk az Agrárminisztérium illetékes helyettes államtitkárához jelezve az 5. ütemmel (2021. április 1. – 2022. március 31.) kapcsolatos elképzeléseinket, keretigényünket, kérve támogatásukat a további munkánkhoz.

A IV. negyedévben kiválogattunk további, szintén előzékekkel együtt 19.500 oldalnyi művet, amelyek beolvasása, beszkennelése az év végére gyakorlatilag elkészült. Ennek a közel 20.000 oldalnak az adatbázisba letöltésre való átadása 2021. januárjában megtörténik és ezzel a 4. lépcsős elvégzett digitalizálás meghaladja összességében a 30.000 oldalt. Tekintettel arra, hogy a Megbízási Szerződésben a 4. lépcső során mindösszesen 41.700 oldal (bruttó, előzékekkel) digitalizálását és adatbázisba való feltöltését vállaltuk, a 2021. év áprilisi lezárásig hátralévő mintegy három hónapban még 11.000 oldal digitalizálását, feltöltését kell elvégeznünk. Ez a hátralévő oldalszám időarányos és teljesíthető, mivel a 4. lépcsőben vállalt teljes mennyiségnek csupán egyegyede.

Könyvtári revízió (leltár)

A munka során folytattuk az újabb kori beszerzésekből származó könyvek, folyóiratok leltározását és mind jelentősebb mértékben állományba vételét is. Összesítve elmondható, hogy 2020. során 3208 db könyvet (ebből archív: 333 db) és 2051 db folyóiratot (ebből archív: 129 db) leltároztunk fel, vagyis összesen: 5259 db dokumentumot, aminek mintegy 9 %-a volt archív anyag.

Ebből volt leltári száma 440 db könyvnek és 603 folyóiratnak, ami összesen: 1043 db és ez az összes leltárba vett dokumentumnak csupán 20 %-a. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es évi 50 %-os új, teljes bibliográfiai leírást igénylő dokumentumok aránya 80 %-ra emelkedett 2020-ban. Az ismert járványhelyzetből és az előbb elmondottakból származó jóval időigényesebb leírás mellett a 2020-as leltározási teljesítmény átlagon felülinek mondható.

A könyvtárleltár összesítője tehát 2020. december 31-i állapot szerint:

KÖNYVEK

Összes leltárba vett könyv: 11993 db.

2018-ban leltárba vett könyv: 4394 (valamennyi archív)
2019-ben leltárba vett könyv: 4391 (ebből archív. 216)
2020-ban leltárba vett könyv: 3208 (ebből archív: 333)

L 2018 jelzetű könyv: 30
L 2019 jelzetű könyv: 1633
L 2020 jelzetű és újabb beszerzésű könyv: 2768

FOLYÓIRATOK, sorozatok,

Összes leltárba vett folyóirat: 5841 db.

2018-ban leltárba vett folyóiratok: 2115

2019-ben leltárba vett folyóiratok: 1675

2020-ban leltárba vett folyóiratok: 2051

L 2019 jelzetű folyóirat: 1171

L 2020 jelzetű és újabb beszerzésű folyóirat: 1448

ÖSSZESEN

2018-20-ban eddig felleltározott dokumentum (könyv+folyóirat):

2018-ban: 6509 db

2019-ban: 6066 db

2020-ban: 5259 db

Mindösszesen: 17834 db


2018-ban 6509 db, de ebből csak 30 volt új (megtalált, de jelzet nélküli dokumentum), míg

2019-ben 6066 db, de ebből több. mint 2800 db (közel a fele!) volt új, leírandó dokumentum, vagy azért, mert nem volt leltári száma, jelzete, vagy azért, mert ugyan volt száma, de még nem szerepelt a számítógépes nyilvántartásban.

2020-ra, amint azt már korábban jeleztük az új, leírandó dokumentumok aránya 80 %-ra emelkedett, hiszen ezek már javarészt a könyvtár újabb kori beszerzései voltak, amelyek a leltározással egyidőben kerültek be az állomány nyilvántartásába és kaptak bibliográfiai leírást, valamint leltári számot.

A könyvtár működése:

A könyvtár 2020. január eleje és március közepe között csoportokat és egyéni érdeklődőket fogadott, szakmai rendezvények is lezajlottak. Az Erdészeti Lapokban megjelentettük a Könyvtár 2019. évi működéséről szóló részletes beszámolót. A Könyvtár gyarapodása szempontjából a nyári időszakban meghatározó volt Dr. Járó Zoltán hagyatékának áttekintése és abból a Dr. Járó Zoltán lányai által Egyesületünknek adományozott mintegy 330 db. értékes szakkönyv és periodika átvétele. A hagyatékból mintegy 80 kötetet tervezünk térítésmentesen felajánlani erdészeti oktatási intézményeknek. Az év második felében a járványügyi helyzet miatt értelemszerűen kevés rendezvényünk volt, ugyanakkor több, főleg egyesületi kereteken belüli kisebb megbeszélésnek, filmforgatásnak adtunk otthont. Az egyéb könyvtári munka keretében részletes áttekintésre és szétválogatásra került az addig az Erdészeti Lapok irodájában tárolt, Dr. Király Pál-féle nagy mennyiségű, mintegy 10 ládányi könyv, iratok és levelezés, ami a Járó Zoltán féle hagyaték mellett a 2020. évi könyvtári-levéltári gyarapodás zömét adja majd.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt rendkívül nehéz év során könyvtárunk az előbbiekben leírt feladatokon túlmenően is biztosítani tudta folyamatos működését. Nagyon köszönjük eddigi és leendő adományozóinknak önzetlen segítségüket és kérjük a jövőben is támogassák Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2021. január 5.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2019. évi (a digitalizálás esetében 2020. első negyedévi eredményekkel kiegészített) beszámolója a Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma számára

Könyvtárunk 2019. évi működéséről az alábbiakban szeretnénk számot adni:

Könyvtári digitalizálás:

A digitalizálás 3. lépcsőjében, 2019-ben a leválogatott listákból átadott mintegy 200 dokumentum, amelyek terjedelme 29.491 oldal, szkennelése időarányosan folyt. Ennek eredményeként az év. végére elértük a digitalizált kötet, előzékekkel együtt 100.000 oldalnyi teljes terjedelmet. Ezzel az adatbázisunk megütötte azt a nagyságrendet, amikor az addig elért eredmények bemutatása időszerűvé vált. Ennek megfelelően 2019. november 20-án megtartottuk bemutatónkat, ahol közel 100 meghívott erdész, könyvtáros, levéltáros érdeklődő előtt nagy sikerrel szerepelt az új adatbázis (az erről készült cikk az Erdészeti Lapok 2019. decemberi számában jelent meg). Az eseményre leporellót is készítettünk a Wagner Károly Alapítvány finanszírozásában. Az adatbázist 2019. december 13-án az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlése előtt (mintegy 50 fő) is bemutatták Nagy László és Dr. Sárvári János. A Wagner Károly Digitális Szakkönyvtár adatbázisát a Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár munkatársai felkérésünk alapján előzetesen tesztelték és az általuk adott észrevételeket átvezettük az repozitóriumon.

Mivel a digitalizálás 3. ütemét 2020. első negyedévének végéig kellett lezárnunk, ezért még további dokumentumok kiválasztására és adatbázisba emelésére volt szükség az idén. Ezt elvégeztük, beszámolónkat az Agrárminisztériumnak leadtuk és a közelmúltban annak elfogadásáról a szaktárca tájékoztatott is minket. A digitalizálás 4. ütemének munkái pedig - az ismert járvány miatti szünet befejezését követően – zavartalanul folytatódnak.

Az előbbiek során leírt feladatok elvégzésével újabb jelentős lépést tettünk muzeális könyvtári állományunk digitalizálásának irányába. A digitalizálás 1., 2. és 3. lépcsőjének összesített adatai alapján, a vállalásokkal összhangban, adatbázisunk jelenleg már 654 kötetet tartalmaz előzékekkel együtt 129.199 oldal terjedelemben, amivel valóban jelentős mennyiségű erdészeti szakmai tartalmat közvetít a XIX. század végén, a XX. század elején megjelent magyar erdészeti irodalomból a nagyközönség felé.

A fenti a teljes adatbázisból összességében a 3. lépcső keretében 2019. április – 2020. április között pontosan 48.670 oldal terjedelemben (előzékek nélkül 43.270 oldal) 310 kiadvány (238 könyv, valamint 5 periodika 72 kötete) digitalizálását és adatbázisba építését végeztük el.

Adatbázisunk elérhető az Országos Erdészeti Egyesület (www.oee.hu), a Wagner Károly Alapítvány (www.wagnerkarolyalapitvany.hu) és az Országos Széchényi Könyvtár (mek.oszk.hu, valamint epa.oszk.hu ) honlapjairól is. Természetesen a véletlenszerűen kereső felhasználó, a megfelelő kulcsszavak beírásával (pl. erdészeti digitális könyvtár) az interneten is könnyen rátalálhat az állományra, amely már most is az első találatok között érhető el.

Külön köszönetünket fejezzük ki a Földművelésügyi Minisztériumnak, illetve jogutódjának, az Agrárminisztériumnak a projekt eddigi támogatásáért! Bakon Gábor elnök úr segítségével frissítésre kerül a Wagner Károly Alapítvány honlapja az elmúlt három év jegyzőkönyveivel, pénzügyi és könyvtári beszámolóival és a fent említett, digitalizálásról készült leporello anyagával kiegészülve.

Könyvtári revízió (könyvtár leltár)

A munka során folytattuk az újabb kori (1945. utáni) beszerzésekből származó könyvek, folyóiratok leltározását.

Összesítve elmondható, hogy 2019 során 4391 db könyvet és 1675 db folyóiratot leltároztunk fel, vagyis összesen: 6066 db dokumentumot.

Bár 2018-ban, egész évben szám szerint több, mintegy 6500 db könyvet és folyóiratot vettünk leltárba, időarányosan mégis jelentősebb munkát végeztünk el 2019-ben, figyelembe véve azt a tényt, hogy az újkori beszerzések sokkal kevésbé rendezetten kerültek elhelyezésre a könyvtárban, mint az archív részleg könyvei, és alapvetően alig 50 %-uk rendelkezik leltári számmal, ami nagyban lassítja és nehezíti a 2019. évi és jelenleg is folyó munkákat az előző év üteméhez képest.

A könyvtárleltár összesítője tehát a 2019. december 31-i állapot szerint:

KÖNYVEK

Összes leltárba vett könyv: 8785

2018-ban leltárba vett könyv: 4394
2019-ben leltárba vett könyv: 4391 (ebből archív 216)

L 2018 jelzetű könyv: 30
L 2019 jelzetű könyv: 1633

FOLYÓIRATOK, SOROZATOK

Összes leltárba vett folyóirat: 3790

2018-ban leltárba vett folyóiratok: 2115

2019-ben leltárba vett folyóiratok: 1675

L 2019 jelzetű folyóirat: 1171

ÖSSZESEN

2018-19-ben eddig felleltározott dokumentum (könyv+folyóirat):

2018-ban: 6509 db

2019-ban: 6066 db

Mindösszesen: 12575 db


2018-ban 6509 db, de ebből csak 30 volt új (megtalált, de jelzet nélküli dokumentum), míg 2019-ben 6066 db, de ebből több. mint 2800 db (közel a fele!) volt új, leírandó dokumentum, vagy azért, mert nem volt leltári száma, jelzete, vagy azért, mert ugyan volt száma, de még nem szerepelt a számítógépes nyilvántartásban.

A könyvtár működése:

Az elmúlt év során könyvtárunk az előbbiekben leírt feladatokon túlmenően biztosította folyamatos működését.

A könyvtárat látogatók száma a tavalyi esztendőben valamelyest csökkent, mintegy 230 főre. Ezért is fontos lenne, hogy az egyesületi és nem egyesületi tagokat megszólítsuk és buzdítsuk a könyvtár megtekintésére. Ugyanakkor érdemes azt is megjegyezni, hogy nem volna reális összevetés a 2018-as egyesületi választási év kiugróan magas létszámához (nagy számú szakosztály ülés, helyi csoport rendezvény a könyvtárban) viszonyítani az elmúlt esztendőt. A nem egyesületi látogatók közül ki kell emelni az YPEF döntő résztvevőit, a gyergyószentmiklósi magánerdészek csoportját, a krtiny erdészeti iskola munkatársait és a könyvtári adatbázis bemutatóján résztvevőknek a könyvtárt is megtekintő csoportját. A XVIII. kerület polgármestere és alpolgármestere szintén meglátogatta könyvgyűjteményünket.

A 2019. évben Dr. Király Pál és Köveskuti György hagyatékából hozzánk került dokumentumokat és emléktárgyakat szeretnénk megemlíteni az állománygyarapodásnál és egyben hálánkat ezúton is kifejezni a hozzátartozó adományozóknak!

A könyvtár működésének 2019. évi beszámolóját az idén is megjelentettük az Erdészeti Lapok hasábjain.

A fentiek alapján, megköszönve egész évi támogatásukat, kérjük a Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumától beszámolónk szíves elfogadását.

Budapest, 2020. június 12.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2018. évi beszámolója

Könyvtárunk életében kiemelten fontos események voltak a 2018. év során a következők:

Új Szervezeti és Működési Szabályzat:

Az OEE Elnökségének döntése alapján megújítottuk a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, amit az Elnökség, 7/2018. (03.09.) sz. határozatával, egyhangúan elfogadott. Az új szabályzat az OEE honlapján a könyvtári link alatt olvasható.

A Könyvtári digitalizálás 2. lépcsője:

Az OEE könyvtári digitalizálási program második üteme továbbra is időarányosan zajlik. Az Agrárminisztérium által támogatott pályázat összegének engedélyezett mértékű belső átcsoportosításával további mintegy 6-7000 oldallal növelni tudjuk az adatbázis bővítésére előirányzott mennyiséget. Így összesen 44 ezer oldal + 6-7 ezer oldal, vagyis mintegy 51 ezer oldal digitalizálása és adatbázisba rendezése válik lehetővé a második ütemben. Az előbb jelzett 51 ezer oldal digitalizálása 2018. december 15-ig megtörtént. A következő lépés a PDF formátumok elkészítése és adatbázisba vitele, ami folyamatosan, 2019. január végéig megtörténik. A program végleges befejezésére ezután fennmaradó egy hónapban a tesztelések és a finomítások feladatait is elvégezzük.

Könyvtári revízió (leltár)

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége a leltározást végzők felvetése alapján úgy határozott, hogy az idei évben az archív részleg teljes állományát (könyvek és folyóiratok is) leltározzuk fel. Így 2019-ben megkezdhetjük az újabb kori beszerzések leltározását is. Ennek megfelelően a Könyvtár Archív részlegének teljes leltározása 2018. decemberében befejeződött és a következő eredményt hozta.

Összesen felleltároztunk 4353 könyvet és 2118 folyóiratot, vagyis mindösszesen: 6471 db dokumentumot, amelyeknek volt valamilyen beazonosítható könyvtári jelzetük. Találtunk továbbá mintegy 200 db dokumentumot (köztük igen értékes archív kiadványokat), amelyeken semmilyen egyesületi nyilvántartási számot nem találtunk. Ezek a példányok tehát tovább gyarapítják majd nyilvántartott könyvállományunkat.

Beszámoló a Pártoló Tagi Tanácsnak:

Az év végén a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bakon Gábor tájékoztatta az OEE Pártoló Tagi Tanácsát a könyvtárban folyó munkákról. A leltározási feladatok részleteit Dr. Sárvári János, a digitalizálás eredményeit Nagy László főszerkesztő ismertette. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a Pártoló Tanács tagjainak, akik anyagilag is támogatták a Wagner Károly Alapítványt és ezzel könyvtárunk működését!

Az elmúlt év során könyvtárunk az előbbiekben leírt feladatokon túlmenően biztosította folyamatos működését Az Országos Erdészeti Egyesület és a Pártoló Tagi Tanács Elnökének meghívását elfogadva 2018. július 24-én meglátogatta Egyesületünket és annak könyvtárát dr. Nagy István agrárminiszter.

A könyvtárat látogatók száma a tavalyi esztendőben meghaladta a korábbi éveket. Ez jelentős mértékben annak is volt köszönhető, hogy a 2018. évi egyesületi választások során több helyi csoport és szakosztály is a könyvtárban tartotta meg választási rendezvényét, ami lehetőséget nyújtott a könyvtár bemutatására is.

A nem egyesületi látogatók közül még ki kell emelni a Természetjáró Szövetség csoportjának rendezvényét és egy finn és észt erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat tömörítő csoport könyvtári bemutatóját.

A 2018. év több jelentős könyvadományt is jelentett egyesületünk számára. Közülük is külön kell szólnom Dr. Ádámfí Tamás több, mint száz erdészeti-vadászati könyvet tartalmazó adományáról, vagy Holdampf Gyula tagtársunk immáron negyedik nagyszámú dokumentumot tartalmazó ajándékáról. Dr. Varga Szabolcstól válogatott, archív ritkaságokat is tartalmazó könyvcsomagot kaptunk-. Ugron Ákos érdekes minisztériumi iratokkal, ismertetőkkel és könyvalakú dokumentumokkal gazdagította állományunkat. Dr. Szemerédy Miklóstól és Gencsi Zoltántól az általuk írt könyvek szerzői példányait, Berdó József kollégánktól több, mint fél évszázados erdészeti témájú, ritkaságszámba menő gyufacímkéket kaptunk.

Nagyon köszönjük eddigi és leendő adományozóinknak önzetlen segítségüket és kérjük a jövőben is támogassák Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Érdemes még megemlíteni az OEE ALMANACH 2. kötetének megjelentetésre való előkészítését, amelynek során, az ősz folyamán az OEE helyi csoportjaitól és szakosztályaitól kapott anyagokat, kiegészítéseket, módosításokat és javításokat a szövegen átvezettük, annak véglegesítése és nyomdai előkészítése folyamatos. Az OEE Elnöksége a kötet megjelentetését technikai okok (a kiadásra kerülő könyvek munkáinak év végi torlódása) miatt 2019-re tervezi.

Budapest, 2018.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2017. évi beszámolója

Az elmúlt esztendő igen mozgalmas volt könyvtárunk életében. A mindennapi teendőkön túlmenően végbement a számítógépes háttér megteremtése, megindult a digitális erdészeti szakkönyvtár és előkészületeket tettünk a könyvtári revízióra.

A könyvtárat 2017-ben mintegy 200 fő kereste fel. Ugyanakkor olyan neves személyiségek látogattak el hozzánk, mint Áder János köztársasági elnök (április 4-én), Fazekas Sándor miniszter (május 12-én) és Révész Máriusz kormánybiztos (október 6-án).

A látogatói csoportok közül is ki kell emelnünk olyan nem erdész szakmához kötődő társaságokat, mint a Csóri Természetjáró Szakosztály, vagy a BTSSZ Természetvédelmi és Természetismereti Bizottsága és a METEOR Természetbarátok Csoportja. Itt kell megjegyezni, hogy a Társadalmi Erdészeti Szolgálat (TESZ) megalakulására és működésére emlékezve időszakos kiállítást rendeztünk be és nyitottunk meg könyvtárunkban 20017. május 10-én több, mint 50 fő érdeklődő részvételével.

A Könyvtár működéséről négy alkalommal számoltunk be az Erdészeti lapok hasábjain (20016. évi könyvtári beszámoló, könyvtári hírmondó, Holdampf Gyula könyvadománya és beszámoló a könyvtári digitalizálási program megkezdéséről).

A könyvtári állományunk 510 dokumentummal gyarapodott. Ez az átlagot jelentősen meghaladó növekedés elsősorban Feiszt Ottó tagtársunk mintegy 150 könyvet tartalmazó felajánlásának és Holdampf Gyula, könyvtárunk régi mecénásának harmadik, 200 kötetet meghaladó ajándékának köszönhető. Nyirádi Lajos hagyatékából, aki meghatározó személyiség volt könyvtárunk megmentésében, családja felajánlásával további 42 értékes kiadványhoz jutottunk és Dr. Szikra Dezső útján 20 archív szakkönyvet és értékes tárgyi emlékeket tudtunk vásárolni könyvtárunk számára.

Az év közepén, a Wagner Károly Alapítványnak köszönhetően sikerült támogatót találni, mégpedig az EVA MAYR-STIHL Alapítványt, hogy egy nagyteljesítményű, minden igényt kielégítő könyvtári szkennerhez (BOOKEYE 4) jusson az Egyesület Könyvtára. Ehhez csatlakozóan került sor asztali számítógép, monitor és multifunkcionális eszköz beszerzésére is. A többmilliós beruházás az év közepén lezajlott, hálás köszönet a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának! A szkenner megfelelő kihasználására is lehetőség nyílt, hiszen a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával elkezdődött az erdészeti digitális könyvtár kialakításának első lépcsője, közel 30 ezer oldallal, az erdész szakma 19. századi alapműveinek digitalizálásával. Ennek megvalósításához 1 db. laptop és külső winchester beszerzésére is sor került. A projekt folytatására (2. lépcső) pályázatot nyújtottunk be további, mintegy 40 ezer oldal digitalizálására, amelynek elbírálása folyamatban van.

A könyvtári revízió (leltár) előkészítésére a következő feladatokat végeztük el, illetve végzésük folyamatos. A cédula katalógus digitális fotón történő rögzítése és a számítógépes adatbázissal történő összevetése. A könyvtári adatbázis átkonvertálása excel formátumba és alkalmassá tétele a leltározási alapbizonylat szerepének betöltésére. Reményeink szerint a leltárt a könyvalakú dokumentumok vonatkozásában 2018. végére elvégezzük. A későbbiek során, az állománygyarapodás rögzítésének egyszerűsítése érdekében is ezt az adatbázist szeretnénk bővíteni és elérhetővé tenni az olvasóközönség számára is.

Fontos megemlíteni, hogy megújításra kerül könyvtárunk több, mint másfél évtizedes Szervezeti és Működési Szabályzata is.

A nem szorosan könyvtári tevékenységhez, inkább az egyesületi élethez kapcsolódó tevékenységek közül érdemes megemlíteni az OEE Almanach I. kötetének elkészültét, a II. kötete folyamatban van, a Kaán Károly életútját bemutató előadás megtartását a 2017. évi vándorgyűlésen, az egyesületi arcképcsarnok és panteon szerkesztését, bővítését, egykori székházunk mai alaprajzának, hasznos területének, gépészeti leírásának összeállítását, vagy az erdészbálok előzményeiről szóló cikk közreadását.

Beszámolónk végén köszönjük minden kedves tagtársunk és nem tagtársunk segítségét és kérjük támogassák továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2017.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2015. évi beszámolója

Ismét eltelt egy év és az Országos Erdészeti Egyesület könyvtári dokumentumait, statisztikáit lapozgatva azt tapasztaljuk, hogy Egyesületünk szakkönyvtára a 2014. évi kiugróan jó évhez hasonlóan teljesített az elmúlt esztendőben is. Az elért eredményeket a következő rövid beszámolóban szeretnénk számszerűsíteni is.

Könyvtárunk látogatottsága örvendetesen gyarapodott a korábbi évhez képest, hiszen tavaly 323 főt fogadhattunk. Szokásunkhoz híven ebben a létszámban nem szerepeltetjük a rendszeresnek mondható egyesületi rendezvényen résztvevők létszámát. Ugyanakkor néhány különleges eseményre, látogatói csoportra a korábbi évek hagyományainak megfelelően most is szeretnénk kitérni. Az évet egy nagyon szép Erdészettörténeti Szakosztály ülés keretében megtartott könyvbemutatóval kezdtük, nevezetesen Madas András vasokleveles, Bedő díjas erdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület egykori elnöke, Tiszteletbeli Örökös Elnökének életútját bemutató könyv első kötetével.

Tavaly is vendégeink voltak az YPEF 2015. évi versenyének résztvevő diákjai és a Horvát Erdészeti Egyesület mintegy 50 fős csoportja.

Riedl Gyula bácsi, könyvtárunk egykori felejthetetlen őre halálának 10. évfordulójára emlékeztünk a könyvtárban 2015. július 31-én.

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatói is emlékezetes látogatást tettek nálunk. Nagy öröm volt, hogy finn erdészek újabb csoportját üdvözölhettük a könyvtárban.

Az OEE Baranya Megyei Helyi Csoportja is megtekintette a könyvtárat és ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy a többi helyi csoportot is hasonló látogatásokra buzdítsunk.

Végezetül szeretném azt is megemlíteni, hogy első alkalommal járt nálunk a Nemzeti Biomassza Egyesület, ami könyvtárunk patinás légkörében tartotta meg tavalyi közgyűlését.

A könyvállomány gyarapodása elérte a 420 kötetet, amelyek közül az archív gyűjteménybe sorolható dokumentumok mintegy 15 %-ot tettek ki. Ahhoz, hogy elérjük ezt az újabb rekordnak minősíthető gyarapodást, nagyban hozzájárult a Holdampf Gyula és Dr. Szász Tibor erdőmérnököktől kapott könyvajándék. Holdampf Gyulától immár másodszor kapunk jelentős könyvadományt. Külön szeretnénk még köszönetet mondani további adományozóinknak: Ágh Magdolnának, Dr. Grátzer Miklósnak, a Nyírerdő Zrt-nek, Szalacsy Árpád vezérigazgató úrnak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-nek, és Barkóczi István vezérigazgató úrnak, Mőcsényi Miklósnak, a FAGOSZ főtitkárának, Detrich Miklós újságíró kollégánknak és Pápai Gábornak az Erdészeti Lapok egykori főszerkesztőjének. Dr. Szikra Dezsőnek, Dr. Ádámffy Tamásnak és Kiss Csabának pedig az értékes, a könyvpiacon megjelenő erdészeti könyvritkaságok megszerzésében nyújtott segítségért mondunk ezúton is köszönetet.

Szintén az elmúlt év jelentős eseménye volt, hogy a MEVME egykori zászlaját a Vértesi Erdő Zrt. fő támogatásával sikerült restauráltatni. Külön köszönetet mondunk ezért Kocsis Mihály vezérigazgató úrnak és Inokai Balázs erdőmérnöknek.

Fontos megemlítenünk még, hogy az év végén megjelent a Madas-féle könyv második kötete is, amelyet ünnepélyes keretek között, az OEE évzáró küldöttközgyűlése keretében a Földművelésügyi Minisztérium nagytermében mutattunk be.

Hat alkalommal számoltunk be könyvtárunk gyarapodásáról az Erdészeti Lapok hasábjain.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének és a Wagner Károly Alapítványnak azért, hogy egész évben folyamatosan biztosították a könyvtár működését és lehetőséget teremtettek számunkra az állomány tervszerű gyarapításához.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2016. január 15.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2014. évi beszámolója

következőkben szeretnénk számot adni Könyvtárunk tavalyi, emlékezetesen jó évéről, az elért eredményekről úgy, hogy a 2014. évben megjelent tudósításokhoz képest lehetőség szerint minél több új információval szolgálhassunk az olvasóknak.

Az Erdészeti Lapok 2014. évi számaiban hat alkalommal számoltunk be Könyvtárunk gyarapodásáról, az ott lezajlott fontosabb eseményekről. A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében található bejegyzések tanúsága szerint 2014. évben mintegy 200 fő látogatót fogadott a könyvtár. Ebbe a létszámba természetesen nem számoljuk bele a rendszeresnek mondható és a könyvtárban megtartott egyesületi rendezvényen résztvevők létszámát, csupán az olyan különleges és egyszeri eseményekét, mint amilyen például a Corvinus Egyetem Budai Campus Környezetgazdálkodási agrármérnök szak 2. évfolyamának, vagy ugyanezen egyetem tájépítész hallgatói csoportjának látogatását, vagy azt az alkalmat, amikor helyet adhattunk a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület ülésének.

A 2014-es esztendőben is rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége, de itt tartotta áprilisi szerkesztő bizottsági ülését a Mi Erdőnk című lap is.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók közül is sokan ellátogattak hozzánk a korábbi évekhez hasonlóan.

Könyvállományunk gyarapodása rendkívül örvendetes módon jelentősen felülmúlta még a 2013. évi kiugróan nagy növekedést is, összesen mintegy 415 (!) kötettel. Ezek közül az értékesebb, archív állományba kerülő könyvek aránya meghaladja a 20 %-ot. Az elmúlt évekhez képest bekövetkező növekedés egyrészt a Wagner Károly Alapítvány segítségével vásárolt köteteknek, valamint Holdampf Gyula, Dr. Oroszi Sándor, Fáczány Ödön, Magyar Lajos, Tollner György és Ormos Balázs könyvajándékának tudható be, amit ezúton is szeretnék megköszönni! Külön köszönet Dr. Szikra Dezsőnek, akinek segítségével sok értékes régi könyvet tudtunk korrekt áron megvásárolni és Dr. Ádámffy Tamás, valamint Kiss Csaba kollégáinknak, akik többször is képviselték eredményesen Könyvtárunkat különböző árveréseken.

Figyelemre méltó a birtokunkba jutott dokumentumok között a régi, értékes könyvek arányának erőteljes növekedése. A számos érdekes kiadványból most csak négyet emelnénk ki:

  • Theodor Hartig: Németország erdészeti kultúrnövényei, 1852-53.
  • Tomaschek Ede: Erdőkormányzási tan. Buda, 1847. unikumnak számító műve reprint kiadása
  • A Borovszky-féle vármegye sorozat könyvtárunkból eddig hiányzó három kötetét Kiss Csaba utánjárásának köszönhetjük (ez volt az eddigi legnagyobb értékű, könyvárverési részvételünk), míg
  • Sporzon Pálnak, az Erdészeti Lapok egykori kiadójának és szerkesztőjének kisnyomtatványához a „Gazda, kertész és erdész leghasznosabb barátai az állatok között” címmel (Budapest,1878.) Dr. Ádámffy Tamás segítségével jutottunk hozzá.
Könyvtárunk nemcsak könyvekkel, hanem egy érdekes eszközzel, műszerrel is gyarapodott az elmúlt esztendőben Sponga József tagtársunknak köszönhetően egy „Kubátor” típusú gömbfa köböző átlalóval és szintén Tőle kaptuk meg Bokor Rezsőnek a nagy erdész tudósnak az 1924-ből származó bekeretezett erdőmérnöki oklevelét is.

A 2014-es esztendő könyvtárhoz kapcsolódó tevékenységei közül is érdemes kiemelni néhányat: Az elmúlt évben az erdész panteonba már 44 nagy erdész elődünk adatlapja került fel és szerepel a honlapon, további 5-6 adatlap elkészült, elbírálás alatt van, így elértük a félszáz leírást.

Az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálása elkészült, a honlapon elérhető, a Könyvtár az előkészítés munkáiba kapcsolódott be.

Megjelent a Madas András életéről szőlő két kötetes munka első része, amiben a Könyvtár a koordinációs feladatokat látta el.

Mint ahogy arról a tavaly decemberi lapszámban beszámoltunk, a Wagner Károly Alapítvány támogatásával – a 2014. évi könyvtárfejlesztési tervünkben leírtaknak megfelelően – folytatódhatott a birtokunkban lévő értékes festmények restaurálása és a képkeretezési munkák is. A gróf Tisza Lajos portrét követően most Egyesületünk másik elnökének, báró Tallián Bélának az egész alakos képe és Decrett József portréja került sorra. Archaikus, épített keretet kapott a korábban felújított gróf Tisza Lajos portré (a Wagner Károly, Bedő Albert és Divald Adolf festmények keretének pontos mását), továbbá bekeretezték a báró Tallián Bélát ábrázoló festményt, és az egyesületi könyvtár folyosóján található Bedő-féle térképművet, valamint kijavították a Decrett kép hiányos keretét is.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2013. évi beszámolója és 2014. évi tervei

Az Erdészeti Lapok 2013. évi számaiban tizenkét alkalommal számoltunk be Könyvtárunk gyarapodásáról, az ott lezajlott fontosabb eseményekről. A jelzett cikkek másolatát időrendi sorrendben a beszámolóhoz mellékeljük.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében található bejegyzések tanúsága szerint 2013. évben 310 látogatót fogadott a könyvtár. Ebbe a létszámba természetesen nem számoljuk bele a rendszeresnek mondható és a könyvtárban megtartott egyesületi rendezvényen résztvevők létszámát, csupán az olyan különleges és egyszeri eseményekét, mint amilyen például Erdészettörténeti Szakosztályunk 50. éves jubileumi ülése volt. A külföldi érdeklődők között három finn és egy francia csoportot fogadtunk, a magyar látogatók közül pedig kiemelhetők a Dendrológiai Alapítvány, a Magyar Faápolók Egyesülete, a Faipari Tudományos Egyesület, a „Fiatalok az Európai Erdőkben” (YPEF) országos döntője résztvevői, vagy a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának végzős hallgatói. Számukra igyekeztünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók.

A 2013-es esztendőben is rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát, a korábbi évekhez hasonlóan. Könyvállományunk gyarapodása 2013-ban az átlagosnál nagyobb volt, összesen mintegy 256 kötettel. Ezek közül az értékesebb, archív állományba kerülő könyvek aránya meghaladja a 17 %-ot(!). Az elmúlt évekhez képest bekövetkező örvendetes növekedés egyrészt a Wagner Károly Alapítvány segítségével vásárolt köteteknek, Dr. Herpay Imre és Dr. Halász Aladár hagyatékának, másrészt annak köszönhető, hogy egyesületi tagságunkból mindjobban körvonalazódik az a csoport, akik rendszeresen felhívják a figyelmünket a könyvtár számára érdekes művekre, árverésekre. Figyelemre méltó a birtokunkba jutott dokumentumok között a régi, értékes könyvek arányának erőteljes növekedése. A könyvtári dokumentumoknak a kisraktárból történő feltöltése az egykori selmeci könyvszekrényekbe, azok könyvtárnaplóba vétele, kartonozása, könyvtári jegyzettel való ellátása és az adatok számítógépre vitele folyamatosan zajlik.

Az elmúlt évben sikerült megszereznünk egy rendkívül értékes, egyedinek mondható korabeli egyesületi Alapszabály nyomtatványt, amelyhez árverésen jutottunk hozzá és amelynek eredetéről a mellékelt anyagban olvashatnak.

Nemcsak könyvtári és levéltári gyarapodásról számolhatunk be, hanem tárgy gyűjteményünk is jelentősen gazdagodott. Ezek közül is ki kell emelni néhai Nyírádi Lajos kollégánk különleges erdészeti, vadászati és faipari éremgyűjteményét, továbbá azt a korabeli svéd famagasság mérőt, amelyet Gerely Ferenc tagtársunktól kaptunk. A 2013-as esztendő könyvtárhoz kapcsolódó tevékenységei közül is érdemes kiemelni néhányat. Elkészült az Országos Erdészeti Egyesületet bemutató kiadvány, ami az OEE Vándorgyűlésén került elsőként szétosztásra. Inokai Balázs kollégánknak köszönhetően elkészült a MEVME egykori zászlórúdjának rekonstruált mása, így a zászló hosszú évtizedek után ismét teljes. A Wagner Károly Alapítvány támogatásának köszönhetően tökéletesen megújult gróf Tisza Lajos egykori egyesületi elnökünknek Stetka Gyula által festett, egész alakos képe. Megindult az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálása, az alap-példányok összegyűjtésével és átadásával. Megkezdődött az OEE erdész panteonjának feltöltése, az első adatlapok 2013 végén kerültek fel az OEE honlapjára.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2014. január 15.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2012. évi gyorsmérlege

Az Erdészeti Lapok 2012. évi számaiban két alkalommal számoltunk be Könyvtárunk gyarapodásáról.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége pedig az elmúlt év során kezdeményezte, hogy a Könyvtár – az Erdészeti Lapokhoz hasonlóan – számszerűsített vagyonelemként jelenjen meg az egyesület nyilvántartásaiban.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és megőrizzük az idelátogatók feljegyzéseit, a dátumot és nyomon követhető a látogatók száma is. Természetesen itt elsősorban azokat az általában nálunk először megforduló érdeklődőket dokumentáljuk, akik Könyvtárunkat látványosságként, muzeális könyvgyűjteményként tekintik meg. Számukra igyekszünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók. Az ilyen típusú látogatáson résztvevők száma az elmúlt évben 254 fő volt. A könyvtárlátogatók között az előző évinél kisebb számban, de ugyanúgy találhatunk külföldi csoportokat és örvendetes módon magyar középiskolák érdeklődő diákjait éppúgy, mint a természetjárók delegációját.

A 2012-es esztendőben is rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a Pro Silva Magyarország elnöksége, az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát, hasonlóan a korábbi évekhez. Könyvállományunk gyarapodása 2012-ben is átlagosnak volt mondható, összesen mintegy 153 kötettel, amelynek közel 10 %-a archív részlegünket gazdagította.

A könyvbeszerzések hullámzó jellege az állománygyarapodás fő forrásának tekinthető ajándékozások és hagyatékok időpontjához igazodik, ezért előre nem is becsülhető.

A Könyvtár mellett működő tárgygyűjtemény különleges korabeli selmeci képeslapokkal, a levéltár egyedi, egy személyhez kötődő iratsorozattal lett gazdagabb. A tavalyi évben nyert itt elhelyezést Dr. Király Pál Selmecbányán átadott rendkívüli értékű korabeli okiratgyűjteménye is.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik úgy gondolták könyveik az Egyesület könyvtárában vannak a legjobb helyen, hogy közkinccsé válva szolgálják erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2013. május 31.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2011. évi gyorsmérlege

Az Erdészeti Lapok 2011. évi májusi számának hasábjain tudósítottunk arról, hogy Egyesületünk titkárságának a Budakeszi útra való költözéséhez kapcsolódóan örvendetesen megnövekedett a könyvtárlátogatók száma. A tavalyi év lezárásával érdemes egyfajta gyorsmérleget készíteni és visszatekinteni, hogyan is alakult az elmúlt egy esztendő Könyvtárunk életében.

Mint azt az Erdészeti Lapokban is közzétettük, nagyon fontos esemény volt, hogy 2011 tavaszán elnökségünk bölcs döntése alapján biztosítást kötöttünk Könyvtárunk dokumentum állományára, bútoraira és műtárgyaira, ugyanakkor rácsok és betörésbiztos fóliák védelmében sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk értékeit. Szintén az év elején hozzáértő jogtanácsos tekintette át a Könyvtár tulajdonosi alapbizonylatait, az egykori szabályzatokat és leltárkönyveket.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és megőrizzük az idelátogatók feljegyzéseit, a dátumot és nyomon követhető a látogatók száma is. Természetesen itt elsősorban azokat az általában nálunk először megforduló érdeklődőket dokumentáljuk, akik Könyvtárunkat látványosságként, muzeális könyvgyűjteményként tekintik meg. Számukra igyekszünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók. Az ilyen típusú látogatáson résztvevők száma az elmúlt évben 321 fő volt. A külföldi csoportok között finn, török és kínai vendégeket is találhatunk, de a Forest Communicators Network vegyes külföldi csoportja is megtisztelte intézményünket. A magyar látogatók között gimnáziumi és egyetemi csoportok éppen úgy fellelhetők, mint a természetbarátok, természetjárók különböző szövetségei. E sorok írójának különleges élmény volt az 1958-59-ben Sopronban és Vancouverben végzett egykori hallgatók látogatása, akik már akkor nagyon sok mindent megéltek és végigszenvedtek, amikor még meg sem születtem.

Örvendetes és viszonylag új jelenség, hogy az elmúlt évben rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a Pro Silva Magyarország elnöksége, az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége is.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát. A könyvtári keresések terén a közelmúltban ugrásszerűen megnövekedett a főként hagyománytiszteletből végzett családfakutatásokkal foglalkozó egykori kollégák családtagjainak, hozzátartozóinak érdeklődése. Elmondhatom, hogy az Erdészeti Lapok digitális archívuma itt is bizonyította kivételes adottságait. Segítségével már rég feledésbe merült apró, de a családfakutatásban való továbblépésben nélkülözhetetlen részletek tömegével kerültek napvilágra.

Könyvállományunk gyarapodása 2011-ben átlagosnak volt mondható, összesen mintegy 189 kötettel. Természetes, hogy nem minden évben könyvelhetünk el olyan rekord számú növekedést, mint például 2006-ban, amikor a Könyvtárunk 415 kötettel lett gazdagabb, amiből – és ez is bámulatos arány – több mint 10 %, összesen 45 könyv sorolódott értékes archív részlegünkbe. A könyvgyarapodásnak ez a hullámzó, előre nem becsülhető jellege az állomány gyarapodás fő forrásának tekinthető ajándékozások és hagyatékok időpontjához igazodik, ezért előre nem is becsülhető.

Ezúton is szeretnénk mély tisztelettel fejet hajtani mindazon kollégák, nem szakmabeliek és családtagjaik előtt, akik úgy gondolták féltett könyveik az Egyesület könyvtárában vannak a legjobb helyen, hogy közkinccsé válva szolgálják erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2011. évi gyorsmérlege

Az Erdészeti Lapok 2011. évi májusi számának hasábjain tudósítottunk arról, hogy Egyesületünk titkárságának a Budakeszi útra való költözéséhez kapcsolódóan örvendetesen megnövekedett a könyvtárlátogatók száma. A tavalyi év lezárásával érdemes egyfajta gyorsmérleget készíteni és visszatekinteni, hogyan is alakult az elmúlt egy esztendő Könyvtárunk életében.

Mint azt az Erdészeti Lapokban is közzétettük, nagyon fontos esemény volt, hogy 2011 tavaszán elnökségünk bölcs döntése alapján biztosítást kötöttünk Könyvtárunk dokumentum állományára, bútoraira és műtárgyaira, ugyanakkor rácsok és betörésbiztos fóliák védelmében sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk értékeit. Szintén az év elején hozzáértő jogtanácsos tekintette át a Könyvtár tulajdonosi alapbizonylatait, az egykori szabályzatokat és leltárkönyveket.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és megőrizzük az idelátogatók feljegyzéseit, a dátumot és nyomon követhető a látogatók száma is. Természetesen itt elsősorban azokat az általában nálunk először megforduló érdeklődőket dokumentáljuk, akik Könyvtárunkat látványosságként, muzeális könyvgyűjteményként tekintik meg. Számukra igyekszünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók. Az ilyen típusú látogatáson résztvevők száma az elmúlt évben 321 fő volt. A külföldi csoportok között finn, török és kínai vendégeket is találhatunk, de a Forest Communicators Network vegyes külföldi csoportja is megtisztelte intézményünket. A magyar látogatók között gimnáziumi és egyetemi csoportok éppen úgy fellelhetők, mint a természetbarátok, természetjárók különböző szövetségei. E sorok írójának különleges élmény volt az 1958-59-ben Sopronban és Vancouverben végzett egykori hallgatók látogatása, akik már akkor nagyon sok mindent megéltek és végigszenvedtek, amikor még meg sem születtem.

Örvendetes és viszonylag új jelenség, hogy az elmúlt évben rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a Pro Silva Magyarország elnöksége, az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége is.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát. A könyvtári keresések terén a közelmúltban ugrásszerűen megnövekedett a főként hagyománytiszteletből végzett családfakutatásokkal foglalkozó egykori kollégák családtagjainak, hozzátartozóinak érdeklődése. Elmondhatom, hogy az Erdészeti Lapok digitális archívuma itt is bizonyította kivételes adottságait. Segítségével már rég feledésbe merült apró, de a családfakutatásban való továbblépésben nélkülözhetetlen részletek tömegével kerültek napvilágra.

Könyvállományunk gyarapodása 2011-ben átlagosnak volt mondható, összesen mintegy 189 kötettel. Természetes, hogy nem minden évben könyvelhetünk el olyan rekord számú növekedést, mint például 2006-ban, amikor a Könyvtárunk 415 kötettel lett gazdagabb, amiből – és ez is bámulatos arány – több mint 10 %, összesen 45 könyv sorolódott értékes archív részlegünkbe. A könyvgyarapodásnak ez a hullámzó, előre nem becsülhető jellege az állomány gyarapodás fő forrásának tekinthető ajándékozások és hagyatékok időpontjához igazodik, ezért előre nem is becsülhető.

Ezúton is szeretnénk mély tisztelettel fejet hajtani mindazon kollégák, nem szakmabeliek és családtagjaik előtt, akik úgy gondolták féltett könyveik az Egyesület könyvtárában vannak a legjobb helyen, hogy közkinccsé válva szolgálják erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre

leaf image

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár elmúlt 3 évi működése (2008-2010)

Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtárának kialakulása az 1851-ben alapított Magyar Erdész Egylet, illetőleg az 1866-ban létrejött Országos Erdészeti Egyesület kézi könyvtárainak összevonásával, részben az egyes tagok önzetlen ajándékaiból, hagyatékaiból, az Egyesület által fedezett könyvvásárlásokból és az Erdészeti Lapok, továbbá más egyesületi kiadványok cseréjével történt. A Könyvtár állománya 1866-ban 1000 kötetre rúgott, ami 2600 kötetre gyarapodott az Egyesület Alkotmány utcai székházba történő bekötözésekor. A Könyvtár – a két világháborús időszakot leszámítva - ezt követően töretlenül gyarapodott egészen 1949-ig, amikor a székház államosításával megkezdődött történetének legsötétebb időszaka. Ugyanis 1949-től 1989-ig eredeti szekrényeinek nagy részét elvesztve, többszörös költöztetéssel mind méltatlanabb körülmények közé került. Ez alatt a 40 éves időszak alatt a Könyvtár gyakorlatilag nem gyarapodott és nem tudta betölteni eredeti funkcióját sem. Gyakorlatilag ez idő alatt a legfontosabb feladat az állomány mentése, állagának megóvása volt. Végül 1989. október 11-én a Buda Vidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság felújított csillagvölgyi épületébe költözött be és kezdte meg újra rendeltetésszerű működését. Innen került a Könyvtár a 2000 évben felépült, a Pilisi Parkerdő Zrt. épületében lévő új Erdészeti Információs Központba, ahol ma is található.

A Könyvtár mintegy 22000 dokumentumot őriz, amelyből 9000 könyv, s ebből több mint 6000 kötet archív anyag, ezek közül mintegy 1000 kötet 100 évnél idősebb kiadású. A Wagner Erdészeti Szakkönyvtár nem csupán a klasszikus könyvtári feladatokat (könyvállomány kezelése, látogatók fogadása, olvasói, kutatói igények keresése, végrehajtása) látja el, hanem muzeális jellegéből adódóan igen sok érdeklődőt fogad egyéni, illetve csoportos formában, akik elsősorban a Könyvtárban őrzött erdészeti tárgy-gyűjteményre, műalkotásokra (festmények, szobrok), régi bútorokra, illetve a különböző vadásztrófeákra kíváncsiak. A Könyvtár mindemellett az Országos Erdészeti Egyesület levéltárát is kezeli, így eleget tud tenni az ilyen irányú megkereséseknek is.

Az elmúlt 3 esztendőben a Könyvtár állománya – a korábbi évek ütemét meghaladóan – évi 3-400 kötettel gyarapodott. Ebben az időszakban az ajándékozás és a különböző hagyatékokból a Könyvtárba kerülő dokumentumok mellett mind jelentősebb szerepet kapott az Egyesület állománygyarapítási tevékenysége, ezen belül is az aukciókon megszerezhető, az archív könyvek között nem fellelhető, hiánypótló jellegű beszerzések.

Szintén az elmúlt három esztendőben kezdődött meg az a hézagpótló munka, ami az erdészeti, vadászati és természetvédelmi témájú, audiovizuális dokumentumok gyűjtését célozta meg. Ennek eredményeként ma már közel 100 ilyen jellegű archivált anyagot (DVD, CD, VHS és hangkazetta) őrzünk, a Nagy László féle filmgyűjteményen és a korábbi Erdészeti Híradó anyagain kívül, ami tudomásunk szerint jelenleg az ország legnagyobb ilyen jellegű tk-ja. A jelzett időszakban megszakítás nélkül folyt a levéltári anyagok feltárása, feldolgozása és számítógépen történő rögzítése. Ez évenként mintegy 600-800 lapnyi levél, egyéb írásos emlék, dokumentum egyenkénti kézbevételét, átvizsgálását és leírását jelentette. Ugyanakkor jelentős feladat volt az újabb kori levéltári anyagok első körös selejtezése is. A Könyvtárat a korábbi években igen sok külföldi erdész csoport látogatta meg, akik zömükben hivatalos látogatáson vettek részt hazánkban. Az ilyen csoportok látogatása a gazdasági válság hatására az elmúlt három év első másfél évében jelentősen és érzékelhetően visszaesett, míg napjainkra ismét örvendetesen növekedésnek indult. Szintén a közelmúltban megfigyelhető pozitív jelenség, hogy a társtudományok (kertészet, agrárium, környezetgazdálkodás, stb.) továbbá az erdészettől korábban távolabb eső diszciplínák (jog, közgazdaságtan) területéről mind több egyetemi, főiskolai hallgató, doktorandusz képzésen résztvevő keresi meg tudományos munkájához, disszertációjához, TDK feladatához, diploma munkájához választott témája okán Könyvtárunkat. Évente átlagosan 10-15 ilyen rendszeresen visszajáró, a Könyvtárban kutatásokat folytató látogatónk van. A Könyvtárat az itt található, főként archív állomány okán továbbra is alapvetően az erdészettörténettel foglalkozó kutatók, szakemberek keresik fel és veszik igénybe. A jelzett időszakban új elemként jelentek meg a különböző erdészversenyekre, szakvizsgákra felkészülő kollégák. Részükre a Könyvtár újabb beszerzésű szakkönyvei és a VKSZI-től nemrég kapott több mint 80 friss kiadású szakdokumentum nyújt megfelelő információs bázist. Könyvtárunk állományának jellegéből adódóan nincs lehetőség könyvkölcsönzésre, viszont helyben olvasásra és a kívánt dokumentum részek fénymásolására, digitalizálására igen. Az ilyen irányú szolgáltatások minőségének javítása érdekében az Egyesület 2010. évben egy speciális könyv szkennelt szerzett be, ami lehetővé teszi az értékes, régi kiadványok sérülés nélküli digitalizálását.

Összefoglalóan elmondható, hogy az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára a fent leírt témakörökben érdeklődő több száz látogatót fogad évente és folyamatos, jelentős tájékoztatási, információ átadási, kulturális feladatot lát el.

Budapest, 2010. december 17.
Dr. Sárvári János


leaf image